Lietošanas noteikumi

Lietošanas Noteikumi

Distances līgums

 1. Šis līgums tiek slēgts starp SIA “D Būve”, reģ. Nr.50103708161, juridiskā adrese: Zemitāna iela 2B, LV – 1012, Rīga, Latvija, turpmāk tekstā D Būve un Pasūtītājs, turpmāk tekstā Pasūtītājs, kurš veic pasūtījumu D Būve interneta preču katalogā, kas atrodas internetadresē https://dbuve.lv turpmāk tekstā  Preču katalogs.
 2. Interneta Preču kataloga darbību nodrošina un uztur D Būve.
 3. Veicot pasūtījumu Preču katalogā, Pasūtītājs apstiprina, ka ir iepazinies ar Preču kataloga Lietošanas noteikumiem un Distances līgumu, kas pieejami interneta adresē https://dbuve.lv
 4. Pasūtītājam ir tiesības saņemt D Būve veikalā piedāvātās preces un pakalpojumus pēc tam, kad Pasūtītājs ir veicis attiecīgā pakalpojuma vai preces priekšapmaksu, saskaņā ar D Būve izrakstīto avansa rēķinu. Katras attiecīgās preces un pakalpojuma apraksts un cena ir norādīta Preču katalogā pie katras preces. Visas cenas ir norādītas bez normatīvajos aktos paredzētajiem nodokļiem un nodevām
 5. Preču un/vai pakalpojumu apmaksas veikšana nozīmē pakalpojuma pasūtīšanas faktu un Pasūtītāja neatsaucamu piekrišanu Noteikumiem.
 6. Pēc pasūtījuma apmaksas Pasūtītājs ir noslēdzis līgumu ar D Būve, kas nosaka abpusējas saistības un pienākumus.

SIA “D Būve” personas datu apstrādes noteikumi

Spekā no 28.05.2018

Šajos Personas datu apstrādes noteikumos, turpmāk tekstā – Noteikumi–, ir aprakstīta kārtība, kāda SIA “D Būve” apstrādā personas datus.

Šie Noteikumi ir piemērojami, ja Klients izmanto, ir izmantojis vai ir izteicis velēšanos izmantot SIA “D Būve” sniegtos pakalpojumus, vai ir citā veidā saistīts ar SIA “D Būve” sniegtajiem pakalpojumiem, tai skaitā attiecības ar Klientu, kas nodibinātas pirms šo Noteikumu spēkā stāšanās.

 1. Personas datu apstrādes definīcija.
  •  Klients ir jebkura fiziska persona, kura izmanto, ir izmantojusi, vai ir izteikusi vēlēšanos izmantot jebkurus SIA “D Būve” sniegtos pakalpojumus vai ir jebkādā citā veidā saistīts ar tiem.
  • Personas dati ir jebkura ar Klientu tieši vai netieši saistīta informācija.
  •  Apstrāde ir jebkura ar Personas datiem veikta darbība (tai skaitā vākšana, ierakstīšana reģistros un grāmatvedības uzskaites programmā, glābašana, mainīšana, saziņa, pieprasījumu veikšana, u.tml.).
 2. Personas datu kategorijas.
  •  Identifikācijas dati, piemēram, vārds, uzvārds, personas kods, dzimšanas datums, personu apliecinoša dokumenta dati (piemēram, pase, ID karte), bankas konta numurs.
  •  Kontaktinformācija, piemēram, adrese, talruņa numurs, e-pasta adrese, saziņas valoda.
 3. Personas datu apstrādes mērķi un pamats.
  3.1. Lai nodrošinātu kvalitatīvu klienta pasutījuma izpildi un pasutīto preču piegādi uz klienta noradīto adresi, tadā veidā nodrošinot abpusēju līgumsaistību izpildi.
  3.2. Lai veiktu grāmatvedības uzskaiti atbilstoši Latvijas Republikas likumiem un citiem normatīvajiem aktiem.
  3.3.Lai realizētu uzņēmuma likumiskās intereses, ievērojot datu subjekta pamattiesības un brivības.
  3.4. Personas dati var tikt nodoti trešajām personām parādu piedziņas veikšanai.
 4. Piekļuve personas datiem un to glabāšana.
  4.1.Personas dati tiek uzglabāti grāmatvedības uzskaites programmā un ir aizsargāti ar drošu paroli.
  4.2. Personas dati ir pieejami SIA “D Būve” darbiniekiem darba uzdevumu veikšanai un pasūtijumu izpildei.
 5. Datu izpaušana. Dati var tikt izsniegti tiesībsargajošam iestādem pamatojoties uz kompetentas valsts amatpersonas likumīgu pieprasījumu.
 6. Personas datu glabāšanas ilgums. Personas dati tiks apstrādāti tikai tik ilgi, cik nepieciešams klienta pasūtijumu izpildei. Personas datu glabāšanas periods paredzēts saskaņā ar likumā “Par grāmatvedību” noteiktajiem termiņiem.
 7. Personas datu subjekta tiesības. Fiziskām personām ir tiesības pieprasīt un parbaudīt jebkādus ar sevi saistītus personas datus, pieprasīt, izlabot, dzēst vai papildināt nepareizi norādītos datus, aizliegt izmantot savus datus mērķiem, kas nav saistīti SIA “D Būve” pakalpojumu sniegšanu, kā arī citās normatīvajos aktos paredzētas datu subjekta tiesības. Preču katalogs D Būve Preču katalogs ir publiski pieejama interneta vietne, kas paredzēta materiālu pasūtīšanai internetā. Preču katalogs ir pieejams interneta adresē:https://dbuve.lv Preču kataloga pārvalde. Vietnes pārvaldnieks un pieejamo pakalpojumu nodrošinātajs ir SIA “D Būve”, reg. Nr. 50103708161,  turpmāk tekstā D Būve. Vietnē https://dbuve.lv pieejamo pakalpojumu lietošanas noteikumi, nosacījumi un ierobežojumi, kā arī sankcijas par šo noteikumu neievērošanas gadijumā, ir saistoši visiem tās lietotājiem, apmeklētajiem un pakalpojumu saņēmējiem. Intelektualāis īpašums. Vietnes saturs ir D Būve intelektuālais īpašums, tā kopēšana, pavairošana un pārpublicēšana bez D Būve rakstiskas atļaujas ir aizliegta. Preču un pakalpojumu pasūtīšana Jebkurš vietnes https://dbuve.lv apmeklētajs bez ierobežojuma var pasūtit vietnē pieejamās preces un pakalpojumus. Piegāde Rīgā un Rīgas rajonā un ārpus tā. Piegādes laiks un vieta tiek saskaņota ar Pasūtītāju. Precīza materiālu piegādes izpilde. Materiāli tiek piegādāti uz pasūtījumā noradīto adresi, pasūtījumā norādītajā piegādes laikā. Precīza pasūtījuma termiņa izpilde iespējama, ja tiek veikta savlaicīga pasūtījuma apmaksa, norādīta precīza piegādes adrese, kontakttelefons, e-pasts, biroja vai uzņēmuma nosaukums un cita piegādei nepieciešamā informācija. Norādītajos piegādes termiņos iespējamas nobīdes, intensīva satiksme, neparedzētas situācijas var nedaudz ietekmēt piegādes termiņus. Konfidencialitāte. D Būve garantē saņemto personas datu apstrādi, uzglābāšanu un neizpaušanu trešajām personām atbilstoši Latvijas Republikas likumos un tiesiskajos aktos noteiktajām prasībām. Saziņa. Pasūtījumu pieņemšanas brīdī saņemtās apmeklētāju un pircēju e-pasta adreses, telefonu numuri, pasta adreses tiks izmantotas tikai un vienīgi saziņai ar preču un/vai pakalpojumu pasūtītāju un to saņēmēju, un pasūtījuma kvalitatīvai izpildei.
Shopping Cart

MATERIĀLA PASŪTĪJUMA NOFORMĒŠANA!